Spółka

AM2M Sp. z o.o. sp. k. została założona przez pięcioro naukowców z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) w celu komercjalizacji wyników prac naukowych prowadzonych przez wspólników. Spółka podpisała umowę o współpracy z UMK, która gwarantuje pracownikom spółki dostęp do infrastruktury laboratoryjnej Zespołu Optycznego Obrazowania Biomedycznego oraz reguluje kwestie praw własności intelektualnej pomiędzy wspólnikami, spółką AM2M, a UMK.

 

 

Misją AM2M jest opracowywanie i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań lub produktów w obszarze B+R sektora medycznego i nieinwazyjnych technik badań materiałowych w oparciu o unikatową wiedzę w dziedzinie zaawansowanych metod optycznych, profesjonalne doświadczenie pracowników oraz dostęp do najnowocześniejszych na świecie urządzeń badawczych.

 

AM2M to wizja nowatorskiego, efektywnego modelu komercjalizowania wyników badań naukowych oraz świadczenia usług prowadzenia prac B+R. AM2M jest pionierem w obszarze innowacyjnych, ambitnych rozwiązań z zakresu nieinwazyjnego obrazowania, daleko wykraczających poza aktualnie stosowane realizacje. Proponowane rozwiązania znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach naukowych i przemysłowych. AM2M swoja pozycję buduje na zaangażowanym zespole zdolnych naukowców, dostępie do najnowocześniejszych zasobów sprzętowych, unikatowym międzynarodowym doświadczeniu wspólników oraz współpracy z kontrahentami na zasadach partnerstwa, wzajemnego zrozumienia i zaufania.

Wspólnicy       

Dr hab. Maciej WojtkowskiDr hab. Maciej Wojtkowski
 

jest profesorem w Instytucie Fizyki UMK. Zawodowo zajmuje się stosowaniem interferometrii i tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego w obrazowaniu biomedycznym, w szczególności w okulistyce. Jest on jednym z pierwszych na świecie naukowców, którzy doświadczalnie zajęli się spektralną tomografią optyczną SOCT. Zastosowanie tej metody w okulistyce umożliwiło Zespołowi Fizyki Medycznej UMK uzyskanie obrazów przekrojów siatkówki oka ze zwiększoną szybkością i czułością obrazowania, co było jednoznacznym dowodem wyższości proponowanej metody nad standardową tomografią optyczną. Wojtkowski brał udział w projektowaniu i budowaniu trzech wysokorozdzielczych prototypów klinicznych SOCT dla klinik okulistycznych w Collegium Medicum w Bydgoszczy, w New England Eye Center w Bostonie (USA) oraz w UPMC w Pittsburghu (USA).  Został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2012 roku w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich.

Dr Anna SzkulmowskaDr Anna Szkulmowska
 

na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK pracowała w dziedzinie optyki stosowanej, a konkretnie tomografii optycznej SOCT (ang. Spectral Optical Coherence Tomography). Jej praca naukowa skupiała się na rozwijaniu metod pomiarowych oraz budowaniu urządzeń prototypowych. Z Iwoną Gorczyńską zaprojektowała i zbudowała optomechanikę prototypowego tomografu SOCT. Jest współautorką ponad 40 artykułów w uznanych międzynarodowych czasopismach oraz 4 zgłoszeń patentowych w Europejskim Urzędzie Patentowym oraz jednego patentu w USA (US8570525B2). Anna Szkulmowska jest kilkukrotną stypendystką m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a jej praca wielokrotnie była doceniana i wyróżniana.  W 2009 roku zainteresowała się przedsiębiorczością akademicką, założyła i poprowadziła wydziałową Fundację Aleksandra Jabłońskiego, a 2 lata później z jej inicjatywy powstała spółka AM2M.  W 2012 roku Anna Szkulmowska ukończyła program "Top 500 Innovators" na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii (USA).

Dr Iwona GorczyńskaDr Iwona Gorczyńska
 

jako adiunkt w Instytucie Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK prowadzi badania doświadczalne związane z dalszym rozwojem tomografii optycznej SOCT w zastosowaniach okulistycznych i obrazowaniu mikroskopowym. Rozwija eksperymentalne metody obrazowania struktury i funkcjonowania tkanek biologicznych, w tym przepływu krwi i aktywności tkanek nerwowych. Odpowiada za doskonalenie tomografu oraz jego oprogramowania na potrzeby badań naukowych. W ramach programu stypendialnego Marie Curie dr Gorczyńska odbywała roczny staż naukowy na Uniwersytecie Kent w Canterbury (UK), a dwuletni staż podoktorski we wspólnym projekcie Massachusetts Institute of Technology w Cambridge i New England Eye Center, New England Medical Center w Bostonie (USA).

Dr Maciej SzkulmowskiDr Maciej Szkulmowski
 

pracując nad zastosowaniem sygnałów akustycznych w diagnostyce medycznej przyłączył się do Zespołu Fizyki Medycznej UMK. Od 2002 roku zajął się tomografią SOCT, w szczególności rozwinięciem metod numerycznych zwiększających jakość obrazowania. Jako adiunkt naukowy w Instytucie Fizyki UMK rozwija metody obrazowania funkcjonalnego SOCT. Jest współautorem ponad 70 publikacji, wielokrotnie nagradzanym, m.in. stypendiami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jako wynalazca jest współautorem 10 zgłoszeń patentowych, w tym 2 postępowania zostały już zakończone przyznaniem patentów przez Europejski Urząd Patentowy.

 
 

Prof. dr hab. Andrzej KowalczykProf. dr hab. Andrzej Kowalczyk
 

jest twórcą Fizyki Medycznej w Instytucie Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Tytuł profesora otrzymał w 2004 r. W przeszłości zajmował się spektroskopią molekularną, w szczególności rozwijaniem metod luminescencyjnych na potrzeby chemii, biologii i medycyny. W 1995 roku zaczął interesować się fizyką medyczną i opracował założenia badawcze i koncepcję prowadzenia badań nad nową metodą spektralnej tomografii optycznej SOCT. Zorganizował zespół naukowo-badawczy i kierował jego pracami. Profesor jest autorem ponad 120 publikacji oraz współautorem kilku udzielonych patentów. W 2008 roku został  zaproszony do prestiżowego stowarzyszenia Johns Hopkins University Society of Scholars, a w 2011 roku otrzymał nagrodę Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kategorii badań na rzecz rozwoju gospodarki.